TestWat: Ecologische Typologie en Onderzoek naar een geïntegreerde evaluatiemethode voor stilstaande wateren op regionale schaal: hoekstenen voor ontwikkeling, herstel en opvolging van natuurwaarden.

  Dataset

  Description

  Stilstaande wateren vervullen een zeer belangrijke functie in het ecologisch netwerk en zijn van groot belang voor het behoud van biodiversiteit. Door hun snelle reactie op lokale en regionale veranderingen in milieuomstandigheden vormen ze gevoelige graadmeters voor actuele processen die hierop inwerken. Stilstaande wateren kennen ook vele gebruikers die een bepaalde ecologische kwaliteit wensen te behouden of ontwikkelen. Teneinde de ecologische functie van lentische systemen te optimaliseren is wel een goed inzicht in hun toestand, optredende evoluties en de specifieke referentiesituatie vereist. Een indeling die rust op een brede ecologische basis is hierbij essentieel. Om in de toekomst een objectiever en doelmatiger natuurbeleid te voeren, prioriteiten te leggen voor natuurontwikkeling en ecologische normen in te vullen, dient de verspreiding van watertypen in kaart gebracht te worden. Tevens is nadere kennis noodzakelijk met betrekking tot de milieuomstandigheden die een duurzaam voortbestaan en herstel van gebiedseigen aquatische levensgemeenschappen waarborgen. Het hoofddoel van dit onderzoek omvat het vereenvoudigen van de belangrijkste verscheidenheid aan permanente, lentische, zoetwatersystemen in Vlaanderen tot werkbare eenheden voor ecologische beoordeling, beheer en inrichting. Hiertoe is geopteerd om een hiërarchische typologie uit te werken, op basis van zowel biotische kenmerken als ecologische sleutelfactoren. De in dit kader ingezamelde gegevens zijn verder van belang voor het vaststellen van de actuele ecologische toestand van stilstaande wateren, alsook voor het ontwikkelen van specifieke streefbeelden en een pragmatische evaluatiemethode.
  Date made available18-Aug-2011
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  EWI Biomedical sciences

  • B003-ecology
  • B004-botany
  • B005-zoology

  Thematic list

  • Naure and forest reserves
  • Species and biotopes
  • Management

  Taxonomic list

  • macroinvertebrates
  • macrophytes (aquatic plants)

  Thematic List 2020

  • Water
  • Data & infrastructure

  Geographic list

  • Flanders

  Cite this