Potential Gene Flow From Cultivated Poplar Into Native European Black Poplar (Populus Nigra L.) in Belgium

  Research output: ThesisDoctoral dissertation - Doctoral dissertationpeer-review

  1749 Downloads (Pure)

  Abstract

  De Europese zwarte populier (Populus nigra L.), ook zwarte populier
  genoemd, behoort tot de meest bedreigde boomsoorten van Europa en is de
  meest zeldzame inheemse boomsoort in België. Het is een typische soort voor
  rivieroeverbossen, m.n. de zachthout-ooibossen, die spontaan ontwikkelen op de oevers van grote rivieren. Ooibossen behoren tot de meest waardevolle
  ecosystemen in Europa (Rotach, 2004). Het behoud van de zwarte populier is
  niet enkel belangrijk vanuit het standpunt van natuurbehoud, de zwarte populier
  is ook economisch waardevol als genenleverancier in veredelingsprogramma’s
  van populier. De sterke achteruitgang van de zwarte populier vindt zijn oorzaak
  voornamelijk in de sterke reductie van zijn natuurlijke habitat, de ooibossen.
  Rivierbos moest wijken voor menselijke activiteiten, zoals rivierbeheer en
  landbouw, en de zwarte populier werd veelal vervangen door de sneller
  groeiende, gecultiveerde, hybride populieren zoals de canadapopulier (P. x
  canadensis). De alomaanwezigheid van de hybride populier wordt ook
  verondersteld een bedreiging te vormen voor de inheemse zwarte populier. De
  aanplantingen van cultuurpopulier omvatten een beperkt aantal genetisch
  verschillende klonen die grote hoeveelheden zaad of pollen verspreiden. Het
  onderling kruisen van cultuurpopulier met de inheemse zwarte populier (ook
  genetische pollutie genoemd) zou kunnen leiden tot het verlies van de zwarte
  populier als "zuivere soort". Bovendien kan er competitie optreden tussen de
  cultuurpopulier en de zwarte populier in de kolonisatie van geschikte
  standplaatsen. Niet enkel de hybride cultuurpopulier vormt mogelijks een
  bedreiging voor de zwarte populier, ook de kaarspopulier (P. nigra cv. Italica),
  een gecultiveerde zwarte populier, die over heel Europa is aangeplant, vormt
  vermoedelijk een bedreiging.
  Met dit proefschrift trachten we inzicht te verkrijgen in het potentieel
  gevaar van genenuitwisseling tussen cultuurpopulier en zwarte populier in het
  kader van het behoud van zwarte populier als zuivere soort in België.
  Een eerste voorwaarde opdat genenuitwisseling tussen twee
  windbestuivers zou kunnen plaatsvinden, is een overlapping in bloeitijdstip. In
  een eerste studie wordt de bloeitijd van een aantal klonen van P. nigra, P. nigra
  cv Italica en P. x canadensis bestudeerd. Een overlapping in bloeitijdstip tussen
  P. nigra en P. x canadensis is waargenomen en het bloeitijdstip blijkt in België
  bijgevolg geen barrière te vormen voor spontane hybridisatie. De kaarspopulier
  blijkt wel vroeger te bloeien dan de meeste autochtone zwarte populieren maar
  de bloeitijd vormt ook hier geen volledige barrière voor hybridisatie. Een grotere
  overlapping in bloeitijdstip tussen de kaarspopulier en autochtone zwarte
  populier is wel te verwachten in meer zuidelijke Europese gebieden. Ook kan de
  kaarspopulier zich voortplanten via bestuiving van hybride cultuurpopulieren in
  België.
  Om mogelijke genetische pollutie van de canadapopulier verder te
  onderzoeken, worden zaadloten, geoogst op vrouwelijke zwarte populieren,
  geanalyseerd. Dit gebeurt in twee verschillende studiegebieden: (i) in een
  gemengde populierenaanplanting waar zowel mannelijke zwarte populieren als
  mannelijke canadapopulieren de onderzochte moederbomen omringen en (ii) in
  een open landschap met sterk landbouwkundig karakter, waar de onderzochte
  moederboom omgeven is door vele canadapopulieren en geïsoleerd is van
  mannelijke soortgenoten. Op deze zaadloten wordt een vaderschapsanalyse
  uitgevoerd aan de hand van gecombineerde data van verschillende moleculaire
  merkers (isozymen, SSR’s, AFLP’s, de diagnostische STS-merker Win3 en een
  cpDNA-merker).
  In het eerste studiegebied wordt geen genetische pollutie van de
  canadapopulier in de nakomelingschap van de zwarte populier gedetecteerd,
  alhoewel het bloeitijdstip tussen de beide soorten in het studiegebied
  overlappend is. Deze resultaten bevestigen de resultaten van vorige studies,
  waar geen genetische pollutie werd vastgesteld in de nakomelingschap van
  zwarte populier, zelfs wanneer pollen producerende mannelijke canadapopulieren
  in de nabijheid aanwezig waren. In tegenstelling tot de resultaten in het eerste
  studiegebied (de gemengde populierenaanplanting) is er wel duidelijk genetische
  pollutie door de canadapopulier vastgesteld in de nakomelingschap van de
  zwarte populier die in het open landschap gelokaliseerd is. Dit is de eerste keer
  dat genetische pollutie in de nakomelingschap van zwarte populier is
  aangetoond.
  Het tweede studiegebied verschilde van het eerste en van deze uit vorige
  studies, in de afwezigheid van mannelijke zwarte populieren. Om de
  contrasterende resultaten te kunnen verklaren hebben we de hypothese van
  pollencompetitie bij zwarte populier vooropgesteld. Deze hypothese stelt dat, in
  een gemengde pollenwolk waar zowel pollen van de canadapopulier als van de
  zwarte populier aanwezig zijn, soorteigen pollen meer succes hebben in het
  bevruchten van een vrouwelijke zwarte populier dan pollen van de
  canadapopulier. Echter, indien geen soorteigen pollen aanwezig zijn, kunnen
  pollen van de canadapopulier toch bijdragen tot een succesvolle bestuiving van
  een zwarte populier. Deze hypothese testen we in een experimentele studie,
  waar gecontroleerde kruisingen worden uitgevoerd met pollenmengsels van
  zowel pollen van de zwarte populier als van de canadapopulier. De zaden,
  afkomstig van de zwarte populieren die bestoven zijn met de pollenmengsels,
  worden geanalyseerd met SSR merkers en een vaderschapsanalyse wordt
  uitgevoerd. De resultaten van deze experimentele studie bevestigen de
  hypothese van pollencompetitie tussen pollen van de canadapopulier en die van
  de zwarte populier bij de bestuiving van de zwarte populier. Dit kan ook
  verklaren waarom geen genetische pollutie wordt gevonden in het gemengde
  populierenbestand en waarom ook zeer weinig tot geen genetische pollutie wordt gerapporteerd in natuurlijke populaties zwarte populier.
  Op basis van deze resultaten worden enkele aanbevelingen die genetische
  pollutie bij zwarte populier kunnen beperken en kunnen bijdragen tot het behoud en herstel van de zwarte populier in België, geformuleerd.
  Translated title of the contributionkansen tot genenoverdracht van cultuurpopulier naar inheemse zwarte populier (Populus Nigra L.) in België
  Original languageEnglish
  Place of PublicationGent
  Publisher
  Publication statusPublished - 27-Sep-2004

  Thematic list

  • Species and biotopes

  EWI Biomedical sciences

  • B004-botany

  Taxonomic list

  • poplar (Populus spp.)

  Policy

  • biodiversity policy
  • species directed nature management

  Geographic list

  • Flanders

  Technological

  • genetic technologies
  • identification
  • fieldwork (observations and sampling)

  Cite this