Adres
  • Gaverstraat 4

    9500 Geraardsbergen

    België

Organisatieprofiel

Organisatie profiel

Het team Bosecologie en –beheer voert onderzoek uit naar natuurlijke processen en interacties in bosecosystemen, en de effecten van beheermaatregelen hierop. De nadruk ligt hierbij op lange-termijn-onderzoek en -monitoring. Ook adviesverlening rond bosbeleid en bosbeheer (bijvoorbeeld in functie van Natura2000-doelen), vormt een belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Speerpunten van het langetermijnonderzoek zijn

  • de monitoring van spontane bosontwikkeling (boom- en kruidlaag) in onbeheerde bossen (bosreservatenmonitoring)
  • onderzoek naar ontwikkeling van de kruidlaag in bossen, in relatie tot voormalig landgebruik, boomsoortenkeuze en beheer
  • onderzoek naar verspreiding en populatie-ontwikkeling van moeilijk waarneembare bosgebonden soorten, in het bijzonder doodhoutsoorten (o.a. doodhoutkevers opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn) en dit in relatie tot de bosontwikkeling
  • onderzoek naar effecten van klimaatwijziging op het functioneren van bosecosystemen, o.a. via tijdsreeksen rond fenologie en zaadzetting van eik en beuk, ontwikkeling en concurrentieverhouding tussen boomsoorten in onbeheerde bossen,…

Daarnaast wordt ook gericht beleidsondersteunend en toegepast onderzoek uitgevoerd naar specifieke technische aspecten van bosbeheer (bijvoorbeeld rond ruimtelijke aspecten en praktische realisatie van uitbreiding en kwaliteitsverbetering van habitatwaardig bos; afwegingskader voor biomassa-oogst in bossen; opstellen van technische beheertrajecten voor bossen,…)

Naast wetenschappelijke publicaties, wordt de opgedane kennis ook zo goed mogelijk vertaald naar het lokale doelpubliek van bosbeheerders en –beleidswerkers via adviezen, presentaties op studiedagen en workshops en - specifiek voor de bosreservaten - de Bosreservatennieuwsbrief.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Bosecologie en -beheer actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of