Foto van Cécile Herr
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20102024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Bio-ingenieur met een specialisatie in bodemkunde en biogeochemie van half-natuurlijke ecosystemen. Cécile werkt sinds 2010 op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op de relatie tussen abiotiek (hydrologie, bodemchemie) en biodiversiteit:

 • onderzoek naar de ecologische vereisten van Natura 2000 habitattypen en regionaal belangrijke biotopen met het oog op natuurontwikkeling en natuurherstel;
 • inschatten van de impact van de milieudrukken op de Europees beschermde habitattypen en regionaal belangrijke biotopen;
 • ecohydrologische studies die de potenties voor instandhouding of ontwikkeling van doelvegetaties beoordelen in functie van abiotische milieuvariabelen (o.a.  met voorspellingsmodellen voor het voorkomen van vegetatie zoals NICHE Vlaanderen).

Thematische Lijst

 • Vermesting
 • Verdroging
 • Vernatting
 • Natuurherstel
 • Grondwater
 • Oppervlaktewater
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Disciplinecode Lijst

 • Biogeochemistry
 • Soil chemistry
 • Conservation and biodiversity
 • Environmental impact and risk assessment
 • Environmental rehabilitation
 • Hydrogeology
 • Environmental monitoring
 • Chemical and physical ecology
 • Terrestrial ecology
 • Soil ecology
 • Plant ecology
 • Modelling and simulation
 • Geospatial information systems

Vrije trefwoorden

 • bodem
 • bodemchemie
 • biogeochemie
 • ecohydrologie
 • standplaatsonderzoek
 • GIS

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • modellering

Thematische Lijst 2020

 • Bodem & lucht
 • Water
 • Beschermde natuur

Taxonomische Lijst

 • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

 • waterbeleid
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Natura 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Cécile Herr actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen