Geen foto van Cécile Herr

Cécile Herr

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20102021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Bio-ingenieur met een specialisatie in bodemkunde en biogeochemie van half-natuurlijke ecosystemen. Sinds 2010 werkt zij op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op de relatie tussen abiotiek en biodiversiteit. Ze is betrokken bij verschillende projecten in het kader van het Vlaamse IHD-proces en werkt mee aan het onderzoek naar de ecologische vereisten (hydrologie, bodemchemie) van Natura 2000 habitattypen en regionaal belangrijke biotopen met het oog op natuurontwikkeling en natuurherstel. Ook het inschatten van de impact van de huidige en de historische milieudrukken op de Europees beschermde habitattypen en regionaal belangrijke biotopen behoort tot haar kerntaken op het INBO. Sinds 2010 werkte ze mee aan verschillende ecohydrologische studies die de potenties voor instandhouding of ontwikkeling van doelvegetaties beoordelen in functie van abiotische milieuvariabelen (o.a.  met voorspellingsmodellen voor het voorkomen van vegetatie zoals NICHE Vlaanderen).

Thematische lijst

 • Vermesting
 • Verdroging
 • Vernatting
 • Natuurherstel
 • Grondwater
 • Oppervlaktewater
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B260-hydro-ecologie
 • B410-bodembeheer
 • B434-agrochemie

Vrije trefwoorden

 • bodem
 • bodemchemie
 • biogeochemie
 • ecohydrologie

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Taxonomische lijst

 • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

 • waterbeleid
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Natura 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Cécile Herr actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 11 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op landniveau. Duik in de details door op de punten te klikken.
Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.