Geen foto van Jan Wouters
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20022023

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Jan Wouters is senior onderzoeker binnen het team Milieu en Klimaat van het INBO.

Tijdens zijn opleiding van bio-ingenieur en op het INBO specialiseerde hij zich in het bestuderen van de fysische vereisten (ecohydrologisch, bodemkundig, ..) van vegetaties. Jan werkt ook rond het vertalen van de bestaande kennis hierover in beleidsrelevante toepassingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn :

 • de gis-tool PotNat waarmee de potentie van natuurtypen in Vlaanderen kan ingeschat worden,
 • het afbakenen van zoekzones voor Europees beschermde natuurwaarden,
 • het opstellen van (criteria voor) de instandhoudingsdoelstellingen van vegetaties
 • verschillende rapporten over standplaatsvereisten van terrestrische vegetaties.

Een ander aspect van Jans expertise is beleidsgericht onderzoek naar de impact van de milieudrukken op de Europees beschermde habitattypen en regionaal belangrijke biotopen.

Thematische Lijst

 • Verdroging
 • Vernatting
 • Vermesting
 • Verzuring
 • Natuurherstel
 • Natuurinrichting
 • Habitats
 • Moerassen
 • Graslanden

Geografische Lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • evaluatietechnieken
 • modellering

Vrije trefwoorden

 • ecohydrologie

Beleidsmatig

 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • passende beoordeling
 • waterbeleid