Foto van Jo Packet
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

19992024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Uitgebreide ervaring in het karteren en de ecologie van stilstaande watersystemen in Vlaanderen. Goede kennis van zowel biotische als abiotische variabelen als uitvoerder en mede-beheerder van het monitoringsmeetnet stilstaande wateren in Vlaanderen in functie van de Habitatrichtlijn. Voornaamste expertise in water- en moerasplanten, mollusken en macro-invertebraten. Nauw betrokken in projecten rondt het beheer van Invasieve Uitheemse water- en moerasplanten. Betrokken bij de rapportage voor de habitats en soorten van de Habitatrichtlijn met focus op waterhabitats en mollusken. Op het veld actief rond ecosysteemgericht beheer en herstel van vijvers, vennen en meren.

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • soortgericht natuurbeheer
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Beschermde natuur
 • Invasieve soorten

Taxonomische Lijst

 • macrofyten
 • kranswieren (Charophyta, of Charophyceae, of Charales)
 • waterplanten (Hydrophyta)
 • waterleliefamilie (Nymphaeaceae)
 • weekdieren (slakken en mossels) (Mollusca)
 • landslakken (Gastropoda)
 • libellen (Odonata)
 • macro-invertebraten

Thematische Lijst

 • Soorten en biotopen
 • Beheer

Disciplinecode Lijst

 • Aquatic biology
 • Conservation and biodiversity
 • Aquatic chemistry
 • Environmental impact and risk assessment
 • Landscape ecology
 • Environmental management
 • Environmental monitoring
 • Wildlife and habitat management
 • Environmental rehabilitation

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Jo Packet actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of