Foto van Joris Everaert

Joris Everaert

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20002024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Joris Everaert is sinds 2000 als bioloog werkzaam op het INBO, momenteel binnen het team Soortendiversiteit. Hij is expert in de ecologie en monitoring van vogels en zoogdieren (waaronder ook vleermuizen). Hij is hierbij ook gespecialiseerd in de antropogene effecten op vogels en zoogdieren (verstoring door licht, geluid, beweging, straling) in het bijzonder van windturbines, hoogspanningslijnen en transportinfrastructuur. Joris heeft hierbij ervaring met de opmaak van beslissingsondersteunende instrumenten (bv. leidraad en risicoatlassen vogels en vleermuizen voor effecten van windturbines, prioriteitenatlas ontsnippering). Advisering in het kader van effectstudies en monitoring van onder meer geplande windparken, en wetenschappelijke ondersteuning voor het beleid (administratie natuur en energie), behoren ook tot zijn taak op het INBO. Joris coördineert en onderzoekt ook ten velde de mogelijke effecten van windturbines op vogels en vleermuizen, o.m. met radartechnologie.

Opleiding/academische kwalificatie

Licentiaat Biologie, Universiteit Gent

Taxonomische Lijst

 • akkervogels
 • dagvlinders (Lepidoptera)
 • knaagdieren (Rodentia)
 • libellen (Odonata)
 • marterachtigen (Mustelidae)
 • vleermuizen (Chiroptera)
 • vogels (Aves)

Geografische Lijst

 • Vlaanderen

Thematische Lijst

 • Beheer van bos
 • Natuurinrichting
 • Soortenbeheerplan
 • Soortenbeschermingsplan
 • N2000 gebieden
 • N2000 monitoring
 • Vogeldatabanken
 • Natuurindicatoren
 • Soortenbeleid
 • Windenergie
 • Transport
 • Versnippering
 • Natuur- en bosgebieden
 • Vogels
 • Zoogdieren

Technologisch

 • fotografie
 • veldwerk (observatie en staalname)
 • batdetector

Beleidsmatig

 • beleidsevaluatie
 • beleidsgerichte meetnetten
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • beslissingsinstrumentarium
 • biodiversiteitsbeleid
 • bosbescherming
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • indicatoren
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • milieueffectenrapportage (MeR)
 • Natura 2000
 • natuurbeheer
 • natuurbeleid
 • passende beoordeling
 • soortgericht natuurbeheer
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • Vlaams beschermde natuur
 • vogelrichtlijn (VRL)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Joris Everaert actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen
 • ANKONA-ontmoetingsdag

  Dirk Maes (Spreker), Dries Adriaens (Spreker), Joris Everaert (Spreker), Carine Wils (Spreker), Maarten van der Meulen (Spreker), Lien Poelmans (Spreker) & Guy Engelen (Spreker)

  10-feb-2018

  Activiteit: Types deelname aan of organisatie van een evenementOrganisatie en deelname aan een congres, workshop, opleiding, seminarie, vergadering

  Bestand