Analyse en rapportage van jachtwilddata in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

In het kader van dit project worden de beschikbare jachtwilddata in Vlaanderen, waaronder de cijfers van de wildrapporten van de wildbeheereenheden en de informatie van de afschotmeldingsformulieren voor grofwildsoorten, op een gestandaardiseerde manier verwerkt en gerapporteerd. Ook de kwaliteitscontrole van de biologische parameters, die van belang zijn in het kader van het beheer en gebeurt via het inzamelen en analyseren van onderkaken van grofwildsoorten, maakt een deel uit van dit project.

Aan de hand van de verzamelde data en analyses worden zowel jaaroverzichten als meerjarenrapporten opgemaakt die een beeld geven van de geografische verschillen zowel als van de trends in afschotdata voor alle wildsoorten, en van de voorjaars- populatieschattingen voor een subset van wildsoorten. Deze rapportages vormen een gestandaardiseerde basis voor de evaluatie en het eventuele bijsturen van het wildbeheer in Vlaanderen. Deze informatie vloeit ook door naar de opmaak van het natuurrapport en bijhorende natuurindicatoren door het INBO.

Ook de biologische parameters worden op een gestandaardiseerde manier geanalyseerd en gerapporteerd. Deze geven onder andere een beter zicht op de verdeling van het afschot over de verschillende leeftijds- en geslachtscategorieën.

Voor reewild vormen veranderingen in deze biologische parameters een belangrijke indicator voor veranderingen in de verhouding tussen de aanwezige reewildpopulaties en de actuele draagkracht van de verschillende gebieden. De evaluatie van deze parameters, samen met het gerealiseerd afschot en de populatietrends, vormt de basis voor het wetenschappelijk onderbouwen van de toekenning van het afschot voor reewild in het driejarenplan.

Voor everzwijn dragen de gegevens uit dit project bij tot de basisdata noodzakelijk voor het modelleren van de populatiedynamiek en van de impact van het afschot van bepaalde leeftijds- of geslachtscategorie op de populatiegroei. Door het inzamelen van de onderkaken als instrument voor het correct bepalen van de leeftijdscategorie wordt het ook mogelijk een staalname uit te voeren voor genetisch onderzoek naar de herkomst en verwantschap tussen de verschillende deelpopulaties.

Al deze informatie vormt, in combinatie met andere beleidselementen, de basis voor het evalueren en eventueel bijsturen van de beheerdoelstellingen en maatregelen voor wildsoorten in Vlaanderen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/24

Thematische lijst

  • Jacht (beheer van fauna)
  • Jacht (soortenbeleid)

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • wild
  • jacht