Akkerflora

Projectdetails

Samenvatting

In het landbouwareaal gaat het slecht met de akkervogels. Dit wordt door ons beleid erkend, en wordt ook opgevolgd.
Maar het gaat minstens even slecht – zoniet slechter met de akkerflora.

De akkerflora is echter een ‘vergeten’ groep – er zijn slechts een beperkt aantal natuurreservaten die behoud van akkerflora als doel stellen, en in het beleid zijn deze soorten niet zichtbaar.

De akkerflora wordt gekenmerkt door een vrij resistente zaadbank, wat hen dappere ‘overlevers’ maakt. De intensieve landbouwpraktijken zijn echter voor deze overlevers te veel van het goede. In net iets meer extensieve situaties kunnen deze soorten vergevingsgezind zijn. Bijvoorbeeld bij natuurontwikkelingsprojecten blijken ze sporadisch terug de kop op te steken.

Niet alleen ad hoc, maar ook beleidsmatig en meer strategisch kunnen er voor deze soorten opportuniteiten of aanknopingspunten zijn: in de reservaten, in braakterreinen, in de PDPO-vergroening (niet-productieve randen), in de BO’s. Ook in het natuurbeleid van andere West-Europese landen zijn aanknopingspunten te vinden.

Dit project beoogt enerzijds een actuele stand van zaken inzake de toestand van de akkerflora en akkerplantengemeenschappen en anderzijds inzicht in de inzetbaarheid van beleidsinstrumenten en de eventuele hiaten.

Op deze manier kan dit project een bijdrage geven aan een bewustmaking betreffende de precaire situatie van onze akkerplantenflora.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum21/12/1731/12/18

Thematische lijst

  • Beleid
  • Landbouw (maatschappij)
  • Buitengebied