Gebiedsanalyses: wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van gebiedsvisies i.v.m. herstelmaatregelen per SBZ-H deelzone

Projectdetails

Samenvatting

Dit project heeft als opdracht, per deelzone van een speciale beschermingszone, aan te geven welke PAS-herstelmaatregelen prioritair genomen kunnen worden om verdere achteruitgang te voorkomen en te zorgen voor herstel. De op niveau Vlaanderen opgestelde prioritering van PAS-herstelmaatregelen wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast rekening houdende met de landschapsecologische eigenheden van de deelzone. Deze informatie wordt gebundeld in een databank met als output tabellen per deelzone en per habitattype waarvoor de kritische depositiewaarde stikstof overschreden is.
Een begeleidend rapport per SBZ (met hoofdstukken per deelzone) vat de relevante achterliggende landschapsecologische processen, de toestand van de habitattypen waarvoor de kritische depositiewaarde in de deelzone is overschreden en de knelpunten samen. Daaruit vloeit de voor de deelzone specifieke prioritering voort, waarvan de hoogst prioritaire in het begeleidend rapport samenvattend gekaderd worden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum26/10/1531/10/18

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Milieu