Compensatie monitoring Maasvlakte II - IMARES (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Omdat de uitbreiding van de haven van Rotterdam met de Tweede Maasvlakte een potentiële impact heeft op het foerageergedrag en het habitatgebruik van grote stern en visdief zijn er compensatiemaatregelen genomen in de vorm van het instellen van een bodembeschermingsgebied in de Voordelta. Dit zou een positief effect moeten hebben op de voedselbeschikbaarheid voor de genoemde sternensoorten.
Men verwacht dan ook dat er geen negatieve impact merkbaar zal zijn van de aanleg van de Tweede Maasvlakte op de aantallen, het foerageergedrag en het broedsucces van grote stern en visdief. De monitoring en het onderzoek dat door het INBO wordt uitgevoerd dient primair om te meten of die doelstelling inderdaad wordt gehaald.
Het onderzoek kadert in een veel groter onderzoek waarbinnen andere partners onderzoek verrichten naar de mogelijke effecten op benthos, vissen en zeevogels en waarbij tevens wordt gemeten of de antropogene verstoring van het ecosysteem daadwerkelijk vermindert door het instellen van bodembeschermings- en rustgebieden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • natuurcompensatie
  • EVINBO
  • monitoring

Thematische lijst

  • Soortenbeleid
  • Kust en Estuaria
  • Zee- en kustvogels
  • Havens
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen