Bird tracking network - IHD-onderzoek langlevende en ruimtebehoevende broedvogels in Vlaanderen (LifeWatch) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit project is een voortzetting van lopend onderzoek binnen de duurzame instandhouding van langlevende en ruimtebehoevende Vlaamse broedvogels. We bestuderen de belangrijkste sturende factoren die de populatiedynamiek beïnvloeden zoals kwaliteit van broed- en foerageerhabitat, dispersie en overleving, in relatie tot effecten van verschillende antropogene activiteiten en landgebruik.
Hierdoor kunnen we in de toekomst gefundeerd wetenschappelijk advies geven aan het beleid over het beheer van de leefgebieden en de instandhouding van deze soorten, en oplossingen bieden voor conflictsituaties met menselijk gebruik (landbouw, visvangst, urbanisatie).
Voor dit type onderzoek selecteerden we de volgende modelsoorten: bruine kiekendief (Circus aeruginosus), grote stern (Sterna sandvicensis), visdief (Sterna hirundo) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/24

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

 • avifauna
 • lifewatch
 • sternen
 • zenders
 • EVINBO
 • habitat
 • kiekendieven
 • kleine_mantelmeeuw
 • IHD
 • Natura2000
 • overlastsoorten
 • overleving

Thematische lijst

 • Broedvogels
 • Zee- en kustvogels
 • Soorten