Ontwikkelen en implementeren van contextafhankelijke populatiemodelleringstechnieken

Projectdetails

Samenvatting

Een van de deelaspecten van de PAS/PPB-opdrachten is om voor de Habitatrichtlijnsoorten – naast het in kaart brengen van de toestand en verspreiding - de effecten van menselijke activiteiten in te schatten en het effect van mogelijke mitigerende of populatieherstelmaatregelen af te kunnen afwegen. Voor het herstel en behoud van bedreigde soorten is het zoeken naar een optimale inzet van de beperkt beschikbare middelen vaak cruciaal. De beschikbare middelen worden best ingezet voor acties (beheermaatregelen) waarvan verwacht mag worden dat ze de grootste impact hebben op het bijsturen van de populatietrends. Er moet een prioritering gemaakt worden tussen de soorten(groepen) en de in te zetten beheermaatregelen.

Populatiemodellering is hiervoor een vaak gebruikt instrument. Het laat toe om enerzijds de beheerkeuzes te ondersteunen via projecties en analyses (mogelijke mitigerende maatregelen zowel als maatregelen ikv soortenbehoud en – herstel), en anderzijds om de mogelijke impact van te vergunnen activiteiten op de bijlagesoorten in een specifiek gebied te onderzoeken.

De soorten die in de verschillende delen van het stappenplan aan bod komen, worden geselecteerd op basis van hun rol als sprekend voorbeeld (modelsoort), omwille van beschikbare kennis, inzichten in populatiedynamiek en beschikbare datasets uit binnen- of buitenland. Daarnaast zal in functie van de PAS/DPB-opdracht een set van HRL-soorten worden geselecteerd waarop de instrumenten van dit project kunnen worden toegepast.

Het project bestaat uit een eerste deel waarin de projectmedewerkers hun kennis over de populatiemodeleringstechnieken en bijhorende software verbreden en op een hoger niveau brengen. Dit gebeurt zowel aan de hand van vormingen als aan de hand van workshops rond concrete voorbeeld-cases. In een tweede fase wordt gewerkt rond vraagstukken omtrent specifieke HRL-soorten.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum26/10/1530/06/19

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • populatiemodel

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen