Indicatoren voor insectenbiodiversiteit

Projectdetails

Samenvatting

Insecten vertegenwoordigen als groep ca. 75% van de biodiversiteit in terrestrische ecosystemen, en verzekeren een aantal cruciale ecosysteemdiensten. Uit recente publicaties (b)lijkt deze fauna globaal sterk achteruit te gaan, ook in onze buurlanden, met een negatieve impact op het voedselweb. De landbouw wordt hiervoor vaak met de vinger gewezen. Als tegenmaatregel werd in Nederland recent het Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgestart, en in Duitsland het Germany Action Programme for Insect Protection. De toestand in Vlaanderen is alsnog onbekend, en het is logisch dat INBO als Vlaams biodiversiteitsinstituut acties onderneemt om tegemoet te komen aan deze kennisleemte.

In een beginfase willen we met een review / meta-analyse alle informatie over deze thematiek bundelen, hiaten in de beschikbare data blootleggen en onderzoeksnoden detecteren. We sporen ook relevante niet-gepubliceerde datasets op. Daarnaast wordt een methodologie op punt gesteld voor een optimale (= efficiënte en betrouwbare) dataverzameling (= bemonstering + identificatie) over de insectenbiodiversiteit in verschillende habitattypes, inclusief landbouwgebied. Voor monitoringsdoeleinden worden indicatoren ontwikkeld (zoals de biodiversiteitsindicator in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel Nederland), die eveneens voor verklarend onderzoek bruikbaar zijn. Finaal wordt deze methodologie toegepast in het Meetnet Biodiversiteit in Agrarisch Gebied (MBAG) waarmee ook bodembiodiversiteit en andere biotische componenten (vegetatie, akker- en weidevogels) worden opgevolgd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

  • Insecten

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • insecten
  • landbouw
  • biodiversiteit