Dunbergbroek: onderzoek naar topografie en hydrografie in het kader van natuurherstel (LIFE + Hageland) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In opdracht van Natuurpunt Beheer vzw wordt de waterhuishouding van het natuurreservaat Hagelandse vallei (Winge vallei) in kaart gebracht om inzicht te krijgen in hoe het oppervlaktewatersysteem inwerkt op de nutriëntenhuishouding in het gebied. Doel van de studie is om de potenties voor herstel van kwel gedomineerde graslandtypen en alluviale broekbossen in te schatten en herstelmaatregelen te formuleren.
Er worden 2 luiken onderscheiden:
1) Inventarisatie en interpretatie van bestaande ecologische en hydrologische kennis, topografie, peil- en debietgegevens, verspreiding van indicatieve soorten, overzicht van drainagesysteem
2) opstellen van potentiekaarten voor een reeks grondwaterafhankelijke habitattypen: broekbossen en kwel gedomineerde graslandtypen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1531/12/17

Thematische lijst

  • Graslanden
  • Vallei- en moerasbossen
  • Beheer van natuur

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • ecohydrologie
  • grasland
  • grondwater
  • oppervlaktewater
  • broek
  • nutriënten