Ecohydrologische studie Haspengouw: vallei van de Mombeek en bronnenonderzoek (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het deelbekken van de Mombeek omvat verschillende deelgebieden van de Speciale Beschermingszone die afgebakend werd voor de Habitatrichtlijn (SBZ-H). In deze gebieden is er dringend nood aan (bijkomend) inzicht in het geo-ecohydrologisch functioneren om er de natuurwaarden te kunnen herstellen.

Deze ecohydrologische studie bestaat uit twee delen. Eén deel bekijkt het ecohydrologisch functioneren van het beekdalsysteem in de Mombeek en haar zijriviertjes. Een ander deel handelt specifiek over het ecohydrologisch functioneren van de vele bronnetjes in het gebied waar kalkrijk water uittreedt: kalktufformaties.

Veel van de huidige natuurwaarden in zowel beekdalen als bronnetjes zijn in slechte tot zeer slechte staat van instandhouding. Met deze studie willen we het “natuurlijke” systeem dat hier aanwezig zou moeten zijn in beeld brengen, en de doelafstand bepalen tussen dat natuurlijke systeem en de actuele toestand. We zetten hiervoor een resem aan onderzoeksinstrumenten in, zoals meetnetten grond- en oppervlaktewaterkwantiteit en -kwaliteit, geologische boringen, grond- en oppervlaktewatermodellering en vegetatiekundige beschrijvingen. Op basis daarvan inventariseren we de verstoringsfactoren en bedenken we oplossingen voor deze knelpunten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum17/11/2217/11/25

Vrije trefwoorden

  • ecohydrologie
  • kalktufbronnen
  • Natura2000
  • grondwater

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht
  • Water