Ecologische inventarisatie en monitoring van oevers en dijken in functie van rivierherstel Leie binnen het project Seine-Schelde

Projectdetails

Samenvatting

Het project Seine-Schelde heeft als doel om de binnenvaartverbinding voor container- en duwvaartschepen (gabariet Vb, éénrichtingsverkeer) te ontwikkelen tussen het Seine- en het Scheldebekken. Naast het luik binnenvaart binnen het project Seine-Schelde bestaat er ook een luik rivierherstel Leie tussen Wervik en Deinze. In dit deel van het project staat het herstel van het multifunctionele karakter van de rivier centraal. Het versterken van de ruimtelijke samenhang, het verbeteren van de kwaliteit van het ecologisch systeem en het realiseren of herstellen van de relatie tussen de gekanaliseerde waterweg en de natuurlijke rivier of haar meanders zullen hierbij aan bod komen. Een concrete maatregel binnen het luik rivierherstel Leie is het voorzien van natuurvriendelijke en -technische oevers langs de Leie. In het voorontwerp worden tussen Deinze en Menen 14 km plasbermen en 24 km drasbermen voorzien.
Binnen het kader van de raamovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en INBO wordt ecologische inventarisatie en monitoring gevraagd van de natuurwaarden in de oevers en bermen langs de Leie. Er wordt inventarisatie en monitoring gevraagd van de oever- en bermvegetaties, visgemeenschappen, broedende rietvogels, broedende oeverzwaluwen, graslandvlinders en vleermuizen. Door de inventarisatie en monitoring kunnen volgende vragen worden beantwoord:
• Welke natuurwaarden zijn aanwezig voor de inrichtingswerken?
• Welke natuurwaarden zijn aanwezig na de inrichtingswerken?
• Is er een ontwikkeling naar de vooropgestelde natuurdoelstellingen?
• Is een bijsturing wenselijk van de inrichtingsmaatregelen of het beheer?
De verworven kennis over de impact van de inrichtingsmaatregelen op de natuurwaarden kan een leidraad vormen voor de uitvoering van toekomstige projecten en op deze manier het Vlaams waterbeleid en -beheer ondersteunen. Tevens laat een evaluatie van de inrichtingsprojecten toe om in de toekomst inspanningen en middelen efficiënter in te zetten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum18/12/1731/12/30

Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Stromende wateren

Vrije trefwoorden

  • Leie

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij