EJP-Soil (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

EJP-Soil is een Europees Joint Programme \Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils\.

INBO draagt vooral bij aan WP6 waarbinnen een vergelijking wordt gemaakt tussen het Europese LUCAS bodemmeetnet en het Vlaamse Cmon meetnet voor de landgebruiken akker, grasland en bos. Andere landen vergelijken ook hun nationale bodemmeetnetten met de data verzameld tijdens de LUCAS surveys van 2018 en 2022 en alles wordt samen gebundeld in een EJP-soil rapport.
Meer concreet voert INBO een dubbele staalname uit op 150 tot 200 LUCAS2022 meetlocaties in Vlaanderen en vergelijkt hierbij de bodemanalyseresultaten verkregen volgens zowel de LUCAS als Cmon staalnamemethode. Daarenboven worden de resultaten uit het INBO labo ook vergeleken met deze van het centrale Europese labo zodat kan nagegaan worden of eventuele afwijkingen te wijten zijn aan staalnameschema dan wel aan specifieke labo-methodes. Variabelen die bekeken worden zijn bulk dichtheid, textuur, pH, C en N gehalten van de minerale toplaag (0- 30 cm) en strooisellagen in bossen.
Daarnaast heeft het LUCAS2022 meetnet ook 'biopoints' waar via eDNA het bodemleven wordt in kaart gebracht. Op alle Belgische 'biopoints' (11 in totaal) heeft INBO eDNA bodemstaalnames uitgevoerd en wordt de LUCAS moleculaire analyse ook door INBO uitgevoerd. De genetische diversiteit van de belangrijkste groepen (Bacteriën, Archaea, Fungi en invertebraten) wordt vergeleken tussen wat INBO kan afleiden op basis van eDNA metabarcoding met wat een Europees aangesteld moleculair labo rapporteert. Dit is tevens een soort 'benchmarking' van het INBO labo voor eDNA bodemanalyse en grote hulp bij het opstellen van een standaard protocol voor eDNA metbarcoding van het bodembioom.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Vrije trefwoorden

  • landbouw
  • klimaat
  • bodem
  • EVINBO

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Bodem & lucht
  • Klimaat