Haalbaarheidsstudie (her)introductie grote modderkruiper

Projectdetails

Samenvatting

De grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een zoetwatervis die opgenomen werd in bijlage 2 van de Habitatrichtlijn. Historisch kwam de soort over heel Vlaanderen voor. Momenteel is zijn verspreiding beperkt tot één populatie in het natuurgebied 'Het Goorken' in Arendonk. De voorbije decennia is de soort ook sporadisch in een aantal andere moerasgebieden gesignaleerd. Uitgebreide bemonsteringen konden echter op geen enkele van deze vindplaatsen de aanwezigheid van een echte populatie aantonen.
Er is relatief weinig gekend over de natuurlijke reproductie van de soort, maar er zijn aanwijzingen voor een mogelijk complexe voortplantingsstrategie, zoals bij de kleine modderkruiper (Cobitis taenia). Het theoretisch kader voor zulke, doorgaans complexe voortplantingswijzen is amper ontwikkeld, waardoor het ook veel moeilijker is om de genetische toestand van populaties te evalueren. Herintroductie van deze soort vereist dan ook de verzameling van basisinformatie rond de voortplantingsstrategie, klonaliteit, variatie in ploïdie, etc.
In een haalbaarheidsstudie zal nagegaan worden of via herintroductie het areaal van de soort uitgebreid kan worden om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de Habitatrichtlijn.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/22

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • habitatrichtlijnsoorten
  • herintroductie
  • moeras
  • habitatrichtlijn

Thematische lijst

  • Vissen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Herintroducties