Vliegbeperkingen boven natuurgebieden (SWO)

Projectdetails

Samenvatting

Er is een toenemende bezorgdheid over het verstoren van kwetsbare soorten ten gevolge van het overvliegen van drones boven natuurgebieden, ondermeer SBZ-gebieden.

Een advies van het INBO (INBO.A.3943 van 22/9/2020) benoemt het risico op basis van een brede literatuurstudie en het voorzorgsprincipe, en stelt beperkingen voor dronegebruik boven natuurgebieden voor. In een Vlaamse context worden volgende Natura2000-doelsoorten of -groepen kwetsbaar geacht voor droneverstoring:
● broedvogels: broedkolonies, concentraties van broedgevallen van bijzondere vogelsoorten van open landschappen (duin, heide, cultuurgronden) en moerassen, roofvogelnesten
● niet-broedende vogels: concentraties van overwinterende ganzen en eendachtigen, slaapplaatsen van meeuwen, foerageer-en rustgebieden van steltlopers
● zoogdieren: wolf (nestgebied) en gewone en grijze zeehond (rustplaatsen); voor andere zoogdieren is er een kennislacune

Sinds 2019 is de Gedelegeerde verordening (EU) 2019/945 rond onbemande luchtvaartuigen van toepassing. Deze werd intussen op federaal niveau verankerd. Zo worden UAS-zones (Unmanned Aerial System = drones) afgebakend, waar vliegbeperkingen gelden, en die voor dronegebruikers via het centraal platform https://map.droneguide.be ontsloten worden. De mogelijkheid bestaat om deze UAS-zones op vraag van de gewesten uit te breiden met zones die afgebakend worden op basis van milieugronden.

Het INBO staat in voor de wetenschappelijke onderbouwing van de afbakening van generieke UAS-zones en van de generieke en specifieke vliegbeperkingen m.b.t. tijdstip, type drone, vlieghoogte, enzovoort.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/231/06/23

Vrije trefwoorden

  • avifauna
  • natura2000
  • Verstoring
  • drone
  • IHD
  • EVINBO

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur