WULLEP - Leefgebiedgebruik en plaatstrouw van wulp (SWO)

Projectdetails

Samenvatting

De sterke achteruitgang van wulp gaf aanleiding tot de bescherming ervan op internationale schaal. De Vlaamse bijdrage binnen dit ruimer internationaal kader kwam er door de opmaak van een soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor weidevogels in Vlaanderen.
Dit project geeft invulling aan een deel van de taakstellingen van dit SBP door het leefgebied en plaatstrouw van de wulp in Vlaanderen in kaart te brengen.

De laatste twee decennia kent de populatie wulp in Vlaanderen een achteruitgang van ongeveer 50-60% en staat intussen als ‘kwetsbaar’ op de Vlaamse Rode Lijst. De kennis ontbreekt om de oorzaken van de sterke achteruitgang te begrijpen. Deze kennis is zeer moeilijk te vergaren door observatie. Naar verwachting kan enkel resultaat behaald worden door kleurringcampagnes in combinatie met zenderonderzoek.

Voor een succesvolle inrichting en een gepast beheer van geschikte leefgebieden voor wulp is meer kennis nodig over het habitatgebruik in Vlaanderen. INBO zal het habitatgebruik van oudervogels en kuikens onderzoeken met behulp van GPS-zenders, VHS-zenders en kleurringen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2231/12/24

Vrije trefwoorden

  • natura2000
  • Wulp
  • gps-telemetrie
  • IHD
  • habitatgebruik
  • beheer

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur