Habitatgebruik Bruine Kiekendief Linkerscheldeoever (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Doel van het project is inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen voor het foerageergebied van bruine kiekendief, kaderend in het SBP 'Bruine kiekendief haven van Antwerpen' en het Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe.

Om het gebruik van het leefgebied van bruine kiekendieven te onderzoeken i.f.v. hun foerageergewoontes blijkt het zenderen van de adulte broedvogels onmisbaar. Deze vogels zijn onvoorspelbaar in hun foerageerbewegingen en daardoor moeilijk te volgen voor onderzoekers. Het gebruik van habitats, is niet te onderzoeken/kwantificeren door gewone observatie. Het zenderen van adulte vogels kan niet alleen het gebruik van de verschillende maatregelen/habitats in kaart brengen maar eveneens de intensiteit van foerageren per habitat. Deze informatie kan gelinkt worden aan de kennis van deze specifieke habitats, vergaard door systematische tellingen van aanwezige prooien (broedvogels, muizen, konijnachtigen, …), om zo het belang van een maatregel of habitat te bepalen voor de populatie broedvogels. Op basis hiervan kan de effectiviteit van bepaalde maatregelen voor bruine kiekendief bepaald worden, wat kan leiden tot het bijsturen van de set aan maatregelen op het vlak van teelt, grootte, afstand tot (potentiële) nestplaats en beheer/bewerking i.f.v. seizoenaliteit (bv. relevantie maaien tijdens broedseizoen en wanneer).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum18/12/1731/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Schelde
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Antwerpen
  • Vogels