HABNORM - Milieukwaliteitsnormen voor Europees beschermde habitattypen

Projectdetails

Samenvatting

De Habitatrichtlijn vereist dat Europees beschermde habitattypes en leefgebieden van soorten in een gunstige staat van instandhouding worden gebracht en gehouden. Kennis omtrent de milieuvereisten en floristische samenstelling van deze habitattypes en leefgebieden is dan ook essentieel.

Om tegemoet te komen aan de nood voor informatie van het abiotisch milieu voor Natura 2000-habitat(sub)types in Vlaanderen werd het INBO gevraagd om een referentiekader uit te bouwen voor de duurzame instandhouding van habitattypes in Vlaanderen. In het kader van het project Habnorm worden habitatvereisten bepaald in relatie tot de voornaamste milieudrukken. Hiervoor wordt alle beschikbare informatie over de standplaats van het habitat(sub)type verzameld. Waar informatie ontbreekt, wordt aanvullend standplaatsonderzoek uitgevoerd. In proefvlakken wordt de floristische samenstelling bemeten en in relatie gebracht met meetwaarden voor bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- en/of luchtvariabelen. Voor elk meetpunt wordt de lokale staat van instandhouding bepaald. Op basis van deze kwantitatieve informatie kan voor ieder habitat(sub)type een gunstig abiotisch bereik worden afgeleid. Dit is het globale bereik van een milieuvariabele waarbinnen een habitattype duurzaam kan functioneren.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/1530/12/20

Thematische lijst

 • Meetnetten
 • Soorten en biotopen
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Milieu

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Bodem & lucht
 • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

 • habitatrichtlijn
 • natura2000
 • PAS
 • IHD
 • passende_beoordeling