Hogere planten MONEOS (De Vlaamse Waterweg)

Projectdetails

Samenvatting

Schorvegetaties vervullen een aantal ecosysteemdiensten:
- Habitat: als leefgebied voor verschillende plant- en diersoorten die veelal specifiek zijn aangepast aan de dynamische omstandigheden waaraan de schorren onderhevig zijn.
- Waterkwaliteit: als sink voor onder andere koolstof, stikstof en andere nutriënten die het ecosysteem kunnen belasten en bijgevolg impact hebben op andere trofische niveaus (vissen, benthos, vogels).
- Primaire productie: binnen het zoetwatergetijdengebied vervullen de schorren een belangrijke rol als bron van silicium, nodig voor de groei van kiezelwieren.
- Overstromingsrisicobeheersing: rechtstreeks door het beschermen van de achterliggende dijken en onrechtstreeks door het dissiperen van hydro-energie.

Het leveren van deze diensten is verbonden aan een aantal kwaliteitskenmerken van de schorvegetatie die moeten opgevolgd worden ter evaluatie. Bovendien rusten er Natura2000-doelstellingen op de schorren, zijn schorren een biologisch kwaliteitselement voor de Kaderrichtlijn Water en moet ook schorbeheer rekening houden met de EU verordening betreffende invasieve uitheemse soorten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Schelde
  • Slikken en schorren
  • Kaderrichtlijn Water