Monitoring Hydrologie Zwin (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het luik dat door EV INBO wordt uitgevoerd, focust op het opvolgen van de hydro-morphodynamiek en de zoet zout waterdynamiek van het overspoelingswater (en in mindere mate het grondwater). Doel is om een integratie mogelijk te maken tussen hydrologie/hydrografie en morfodynamiek enerzijds en vegetatieontwikkeling anderzijds.
Door gebiedsdekkend het waterpeil continu via volledig geperforeerde peilbuizen te monitoren, wordt ingeschat hoever het getij doordringt (overspoelingsreikwijdte), hoelang het getij blijft staan (overspoelingsduren) en wat de aangeleverde getijvolumes zijn die de schorbodem kunnen indringen. De onderzochte gebieden zijn de ‘oude’ Zwinvlakte waar door een sterk veranderende aanvoergeuldimensie (ligging en omvang) het getijregime sterk kan veranderen en het nieuw ontpolderde gebied waar vooral gefocust zal worden op het getijregime (overspoelingsduur/droogvalduur van slikken, pionierschorzone) op verschillende afstanden van de bres en het getijregime nabij de ingang van de ontpolderingszone.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum12/06/1931/12/21

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Thematische lijst

  • Zoet-Zout overgangen
  • Meetnetten