Projectdetails

Samenvatting

De Europese otter (Lutra lutra) is een Natura2000-doelsoort voor Nederland en Vlaanderen, wat betekent dat de gunstige staat van instandhouding van de soort moet gehaald worden. De soort is de laatste decennia (vooral in Nederland) aan een opmars bezig, maar zijn intrede in Vlaanderen blijft schoorvoetend. Deze voorzichtige terugkeer van de otter stelt ons voor heel wat uitdagingen die vragen voor een grensoverschrijdende, integrale aanpak over organisaties heen. Dit is dan ook de aanleiding voor de opstart van dit Interreg-project \otter over de grens\, waarbij de centrale doelstelling erin bestaat op termijn te komen tot een samenhangende metapopulatie van otter in de grensregio Vlaanderen – Nederland.
Hiervoor worden binnen dit project een heel aantal herstelmaatregelen opgenomen, zoals herstel van natte natuur in enkele kerngebieden en ontsnippering van de infrastructuur.
Daarnaast is er een belangrijk werkpakket voorzien rond onderzoek en monitoring, waarbij via eDNA-gebaseerde technieken otter en visbestanden in kaart worden gebracht, en de kwaliteit van de vis (als voedselbron) via polluentenonderzoek wordt bepaald. Het is dan ook in dit werkpakket dat INBO de verantwoordelijkheid op zich neemt.
Tot slot wordt er eveneens ingezet op het creëren van maatschappelijk draagvlak (educatie, kennisuitwisseling, sensibiliseren etc.).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum8/01/2430/04/27

Vrije trefwoorden

  • Natura2000
  • IHD
  • natura2000
  • otter

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer
  • Water