Kalmthoutse Heide – herstelpotenties habitattypen 3130 en 3160

Projectdetails

Samenvatting

Venherstel is een prioritaire actie voor de Speciale Beschermingszone (SBZ) Kalmthoutse Heide, zowel in het kader van de Specifieke InstandHoudingsDoelstellingen (S-IHD) als voor het natuurbeheerplan. Stikstofneerslag en andere invloeden die geschikte abiotische omstandigheden in de weg staan, zijn een beperkende factor en zorgen mogelijk voor verzuring of eutrofiëring.

Natuur en Bos wenst inzicht in volgende vragen, alvorens herstelmaatregelen te plannen:
● In hoeverre is herstelbeheer van vennen met habitattypes 3130 en 3160 effectief, gezien het zogenaamde A-habitattypen betreft, waarvan wordt gesteld dat kwaliteitsverbetering tot herstel niet steeds effectief is zolang de kritische stikstofdepositiewaarde wordt overschreden?
● Welke van de vennen hebben voldoende potenties om over te gaan tot habitatherstel?
● Bij welk van de vennen met voldoende potenties is oeverherstel, het stoppen van oppervlakkige drainage en het vermijden van verslechtering van de waterkwaliteit afdoende? Bij welke vennen is (slib)ruiming aangeraden en waarom?
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/07/2330/06/24

Vrije trefwoorden

 • abiotiek
 • IHD
 • natura2000
 • habitatrichtlijn
 • vegetatie
 • monitoring
 • herstel
 • herstelbeheer
 • SBZ

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water