Lijst van aanbevolen herkomsten en Vlaams register bosbouwkundig uitgangsmateriaal

Projectdetails

Samenvatting

Bomen die vandaag geplant worden zullen de klimaatwijziging aan den lijve ondervinden. Gezien het belang van geschikt plantsoen bij bebossing, bosomvorming en bosregeneratie, is een uitgebreide lijst van erkend bosbouwkundig uitgangsmateriaal en daarmee samenhangende uitgebreide lijst van aanbevolen herkomsten uitermate belangrijk. Rekening houdend met klimaatadaptatie, kent de huidige lijst van aanbevolen herkomsten verscheidene hiaten. De snelste manier om de lijst uit te breiden met het oog op verhoging van de genetische diversiteit in het teeltmateriaal is door erkenning van bijkomende in situ zaadbestanden. Ook bijkomende zaadboomgaarden worden opgenomen in de betreffende lijsten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat

Thematische lijst

  • Bosbouw (maatschappij)
  • Klimaat