Monitoring en evaluatie van elektromagnetische velden van de stroomkabels van de offshore windparken op vissen in de Westerschelde (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Stroomkabels tussen offshore windparken en het vasteland creëren elektromagnetische velden (EMV), die mogelijk effect hebben op verschillende vissoorten en zeezoogdieren. Er is nog weinig bekend of, en zo ja, in welke vorm en schaal deze effecten plaatsvinden. Daarnaast is het de vraag bij welke begraafdieptes er nog EMV waarneembaar zijn op het zeebed en in de waterkolom.

Voor het offshore windpark Borssele moet een Monitorings- en Evaluatieplan (MEP) worden opgesteld om de mogelijke effecten van de elektromagnetische velden (EMV) op mariene ecologie te onderzoeken.

In dit project onderzoeken we het effect van de EMV op het migratiegedrag van diadrome vissen, meer bepaald op het gedrag van de beschermde vissoort fint (habitatrichtlijn, Natura 2000). In een eerste fase voeren we een deskstudie uit van het migratiegedrag van finten in de Westerschelde aan de hand van gegevens die de voorbije jaren verzameld werden met behulp van akoestische telemetrie.
In 2022, na het in werking stellen van de kabels, zullen we opnieuw finten zenderen om hun migratiegedrag te vergelijken met de vroeger verzamelde gegevens.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2131/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Water

Vrije trefwoorden

  • telemetie
  • vis
  • EMV
  • migratie
  • fint
  • EVINBO