Monitoring en evaluatie van het adaptief grofwildbeheer Drongengoed

Projectdetails

Samenvatting

In 2020-2021 werd door INBO in opdracht van ANB (Natuur en Bos) een voorbereidingsrapport gemaakt voor de opmaak van een wildbeheerplan te Drongengoed: Basisrapport voor de wetenschappelijke onderbouwing van beheerkeuzes voor grofwild in het Drongengoed. Caesar J. et al., 2021.

Damherten zijn al enkele jaren aanwezig in het Drongengoed en hun populatie blijft toenemen. Ook de reepopulatie is in stijgende lijn. De populatie ree- en damhert is er op dit moment te hoog en leidt tot schade op allerlei vlakken. Op ecologisch vlak zorgt begrazing voor het ontbreken van bosverjonging en bosuitbreiding. Dit ten koste van de Europese natuurdoelstellingen in dit gebied voor bos.
Natuur en Bos streeft ernaar een evenwicht te vinden tussen het behouden van de populaties van beide soorten en hun positieve impact (bv. op open vegetaties), en het beperken van de negatieve gevolgen op het Drongengoed en zijn directe omgeving.

Via een wetenschappelijk onderbouwde aanpak werden de beheerdoelstellingen en -maatregelen in kaart gebracht en ook de mogelijke gevolgen van de verschillende opties. Voor het opvolgen, evalueren en bijsturen van het adaptief impactbeheer is een goed onderbouwde monitoring cruciaal. Conform de basisprincipes van adaptief impactbeheer moet het beheer immers samengaan met een monitoring van de inspanningen en de resultaten ervan. De resultaten van deze monitoring moeten toelaten de bestaande kennislacunes op termijn weg te werken en het beheer te evalueren en indien nodig te optimaliseren.

Het INBO zal een voorstel van monitoring uitwerken. Afhankelijk van het resultaat van dit rapport, zal de scope ook meer in detail uitgewerkt worden. Na het bekrachtigen van de uitgewerkte visie rond het grofwildbeheer in het gebied moeten nog alle nodige stappen gezet worden om het beheer en de bijhorende monitoring op te starten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/31

Vrije trefwoorden

  • grofwild
  • wildbeheer
  • bos
  • vegetatie
  • monitoring
  • beheer
  • fauna

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Faunabeheer
  • Data & Infrastructuur