Monitoring habitatrichtlijnsoorten vaatplanten (Liparis, Apium repens en Luronium natans)

Projectdetails

Samenvatting

Groenknolorchis en kruipend moerasscherm komen slechts op enkele plaatsen voor zodat de populaties integraal opgevolgd worden. Voor drijvende waterweegbree dient verder nagegaan te worden of een steekproefbenadering mogelijk is. Op de locaties worden vooral de populatieaantallen opgevolgd, eventueel aangevuld met determinerende omgevingsvariabelen.
Uitgebreider populatiedynamisch onderzoek en genetische aspecten worden in andere projecten opgevolgd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Flora
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Vrije trefwoorden

  • habitatrichtlijn
  • natura2000
  • monitoring

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur