Monitoring exoten voor EU-verordening IAS: Coördinatie, voorbereiding, implementatie en opvolging

Projectdetails

Samenvatting

Om tegemoet te kunnen komen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening, voor wat betreft de wetenschappelijke inbreng, worden in het kader van dit project de volgende taken uitgevoerd:
(1) Voorbereiding, coördinatie, implementatie en opvolging van de monitoring van potentieel invasieve soorten (zowel wat betreft early warning en rapid response voor niet-gevestigde soorten als het opvolgen van reeds gevestigde soorten) in Vlaanderen (minimaal de Europese lijst, nationale en/of Vlaamse lijst) alsook van de monitoring van het beheer van deze soorten en de resultaten van dit beheer. Dit omvat het voorbereidend onderzoek omtrent de te gebruiken databankmethodieken, het uitwerken van de methodologie voor de monitoring van Invasive Alien Species (IAS) soorten en hun beheer en de eigenlijke implementatie in samenwerking met ANB en andere partners. In dit kader zal ook, net zoals voor de IHD-monitoring, geanalyseerd moeten worden of er soorten zijn waarvan de monitoring en rapportering noodzakelijk is in het kader van de verordening en die op dit moment noch door vrijwilligers, noch door andere professionele instanties opgevolgd worden. Voor deze soorten dient nagegaan te worden of INBO hiervoor een extra monitoringsinspanning moet/kan leveren, dan wel andere initiatieven hierrond dient te ontwikkelen met partners.
(2) Contactpunt en coördinatie binnen de Vlaamse overheid voor wat betreft het wetenschappelijk onderzoek rond IAS-soorten en hun beheer, en voor de wetenschappelijke aspecten van de implementatie van de nieuwe regulatie. Hieronder valt ook de analyse van wetenschappelijke kennislacunes in relatie tot de implementatie van de verordening.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/24

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Exoten (soortenbeleid)

Vrije trefwoorden

  • invasieve
  • exoten
  • monitoring

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten