Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: bodem

Projectdetails

Samenvatting

Samen met de andere deelprojecten rond \Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen\ beoogt dit project te ontrafelen in welke mate de actuele bodemkwaliteit mogelijkheden en beperkingen biedt voor realisatie van een goede lokale staat van instandhouding (LSVI). De doelstelling is de ontwikkeling van aangepaste methodes ter karakterisering en opvolging van het bodemmilieu (fysische en chemische bodemkenmerken) in 24 terrestrische Natura 2000 habitattypen om zo een bodemmeetnet op te zetten en operationeel te maken.
Binnen het project worden drie grote luiken onderscheiden: 1) het centraliseren van alle beschikbare bodemdata op het INBO in de INBOdem databank (2014 - 2019), 2) ondersteuning aan de uitbouw van het meetnet d.m.v. het testen, proefdraaien van metingen en verwerken van resultaten; het ontwikkelen van protocollen,... 3) de dimensionering van het bodemmeetnet (2019)
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/1431/12/24

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Bodem & lucht

Vrije trefwoorden

  • abiotiek
  • meetnet