Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de avifauna (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In de milieuvergunning voor offshore windparken in het Belgische deel van de Noordzee is een monitoringprogramma opgelegd aan de vergunninghouder om de impact van het project op de verschillende aspecten van het mariene milieu te onderzoeken. In een eerste luik van het monitoringprogramma ligt de nadruk vooral op het beschrijven van de onmiddellijke impact / de onmiddellijke effecten (= basis monitoring) van de windmolenparken op het ecosysteem. Het tweede luik van de monitoring tracht verder te gaan en is bedoeld om procesgericht oorzaak-gevolg relaties te ontrafelen. Bij deze monitoring ligt de nadruk dus op het begrijpen van de effecten op het ecosysteem (= gerichte monitoring). Dit moet toelaten om (1) huidige en toekomstige mitigerende maatregelen door te voeren, (2) de toekomstige impact beter te voorspellen en (3) te evolueren van specifieke observaties per site naar een meer generische kennis over de impact van windmolenparken op het ecosysteem. Binnen dit kader verricht het INBO onderzoek naar de verstorende effecten van offshore windparken op zeevogels en naar de kans dat zeevogels in aanvaring komen met de turbines. Andere partijen binnen het onderzoeksconsortium besteden dan weer aandacht aan de effecten op de hydrodynamica, de benthische fauna, epifauna en het visbestand.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/23

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • vogel
  • avifauna
  • monitoring
  • EVINBO
  • Noordzee

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Windenergie
  • Vogeldatabanken