Doctoraat Mélibée Morel: Onderzoek naar de ecologische en evolutionaire drijvers van foerageerspecialisatie bij kleine mantelmeeuw

Projectdetails

Samenvatting

Kleine mantelmeeuwen zijn interessante studieobjecten omdat ze een uitgebreid spectrum van foerageerspecialisatie vertonen binnen het continuüm van generalisten-specialisten, en zowel in agrarische, urbane en mariene habitats foerageren. Het doctoraatsonderzoek wil beter begrijpen hoe deze foerageerspecialisaties bij grote meeuwen ontstaan en in hoeverre genetische aspecten, vroege ontwikkeling en leergedrag daarbij een rol spelen. Het brede spectrum aan individuele specialisaties maakt dat de soort als geheel sterk generalistisch is en zich heel flexibel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden en antropogene activiteiten. Het onderzoek hoopt duidelijk te maken hoe een breed spectrum aan specialisaties kan bijdragen tot zulke snelle evoluties en in welke mate de soort in staat is om te gaan met nakende veranderingen in klimaat en voedselaanbod.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/201/11/24

Vrije trefwoorden

  • kustbroedvogels
  • overlastsoorten
  • beheer
  • IHD
  • natura2000

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Natuur & maatschappij