PLANKLUIS - uitwerken planalternatieven voor bossengordel Kluisbos tot Koppenberg (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In deze opdracht wil het planteam voor het planningsproces Rond Ronse een aantal planalternatieven voor de bosuitbreiding opnemen in de scopingnota en mee beoordelen in het op te maken planmilieueffectenrapport. Op basis van een set van ruimtelijke, landschappelijke, ecologische en socio-economische criteria wordt een drietal onderbouwde ruimtelijke scenario’s uitgewerkt op perceelsniveau. Het bepalen van de criteria en het uitwerken van de scenario’s gebeurt in nauw overleg met het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Landbouw en Visserij. Hierbij moeten alle scenario’s voldoen aan het beslist beleid over de te realiseren bosgordel van 717 ha van Kluisbos tot Koppenberg.

Mogelijke criteria die gehanteerd worden bij het uitwerken van deze scenario’s zijn:
- de huidige bestemming en ligging binnen habitatrichtlijngebied
- ruimtelijke configuratie van de boskernen en het noodzakelijke minimumstructuurareaal
- de geschiktheid van gronden voor bosuitbreiding
- de erosiegevoeligheid en gevoeligheid voor grondverschuiving van de gronden
- de geschiktheid van gronden voor landbouw op basis van fysisch systeem
- het landbouweconomisch belang van gronden voor bestaande landbouwbedrijven
- de landschappelijke waarde van het landschap

Dit alles moet resulteren in een expertenadvies met een kaart op perceelsniveau.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum17/12/1931/12/21

Thematische lijst

  • Natuur- en bosgebieden
  • Beheer van bos

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Natuur & maatschappij