Platform Passende Beoordeling, partim grondwatermonitoring

Projectdetails

Samenvatting

In dit project zitten twee luiken:

1. Water in natuurgebieden:
De WATINA+ databank (eigendom/beheer van het INBO) maakt grondwatergegevens (peilmetingen en chemische analyseresultaten) in natuur(ontwikkelings-)gebieden beschikbaar voor eigen onderzoek en voor het ruime publiek. Onder meer in het kader van de opmaak passende beoordelingen, maar ook MER(-ontheffingen) is het van belang dat locaties met (mogelijks nog te ontwikkelen) grondwaterafhankelijke vegetaties in Speciale Beschermingszones (SBZ) goed gedocumenteerd kunnen worden met historische en actuele grondwaterstanden zodat het effect van geplande ingrepen onderbouwd kan worden met betrouwbaar cijfermateriaal. Grondwaterregime en -samenstelling is immers een zgn. sturende standplaatsfactor, cruciaal voor het in stand houden/herstellen van de vegetatietypes in kwestie. Naast het onderhoud, verdere automatisatie (dataloggers), verzamelen van de gegevens en de maximale ontsluiting ervan via een online applicatie (https://watina.inbo.be/Pages/Common/Default.aspx), wordt er gestaag verder gewerkt aan het verder uitbouwen en verbeteren van het meetnet. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan SBZ-gebieden zonder of met afgebroken meetreeksen, vooral op plaatsen waar ingrepen gepland zijn die effect kunnen hebben op de hydrologie van het natuurgebied in kwestie.

2. NICHE Vlaanderen:
Dit ecohydrologisch voorspellingsmodel werd op het INBO ontwikkeld (vertrekkend van een bestaand Nederlands model eigendom van KRW). Daarbij worden (verschuivingen van) het potentieel voorkomen van grondwaterafhankelijke vegetatie/habitattypen op natuurgebiedsniveau kwantitatief in beeld gebracht. Het model is destijds ontwikkeld samen met overheden en de drinkwatersector om discussies rond geplande infrastructuurwerken in en rond natuurgebieden (hoofdzakelijk SBZ-H gebieden), op een gestandaardiseerde en verifieerbare manier in beeld te brengen, om zo het beslissingsproces rond geplande ingrepen op een zo objectief mogelijke manier te kunnen uitvoeren. Daarvoor wordt in belangrijke mate vertrouwd op de grondwatergegevens uit de WATINA+ databank. Er wordt nu gevraagd om het model standaard te gebruiken door o.m. studiebureau's die opdrachten uitvoeren voor het ANB en de VMM operationeel waterbeheer, bijvoorbeeld bij passende beoordelingen. Het model wordt hierbij gevoed met verbeterde inzichten in de ecohydrologie.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum26/10/1530/06/19

Vrije trefwoorden

  • grondwater
  • DPB