Platform Passende Beoordeling, partim LSVI terrestrische systemen en versneld karteren van habitattypen

Projectdetails

Samenvatting

Dit project beoogt zowel het versneld op terrein karteren van delen van habitatrichtlijngebieden als het ontsluiten en zelf verzamelen van gegevens van de lokale staat van instandhouding (LSVI) van Natura 2000 habitattypen. We benutten hiervoor het beoordelingskader van Oosterlynck et al. (2014), maar bepalen ook het verschil met ’t Jollyn et al. (2009). Hierbij dient vooraf beslist te worden of die LSVI-bepalingen betrekking hebben op alle, dan wel een deel van de LSVI-criteria. De prioriteiten voor veldwerk worden in overleg met ANB bepaald, rekening houdende met noden van andere projecten. Wat bestaande informatiebronnen (bv. habitatkarteringen, vegetatieopnamen in INBOVEG) betreft, dient onderzocht te worden in hoeverre ze geschikt zijn om er (een deel van de) LSVI-indicatoren uit af te leiden. Alle LSVI-(deel)bepalingen worden opgenomen in een databank (met expliciete vermelding van de bron van de ruwe gegevens). De wijze van terbeschikkingstelling hangt af van het al dan niet tot stand komen van een databank uit middelen buiten dit project.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1531/12/24

Vrije trefwoorden

  • passende_beoordeling
  • IHD
  • LSVI
  • natura2000
  • habitatrichtlijn

Thematische lijst

  • Beleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur