Populatie-genetische studie voorafgaand aan de translocatie van heivlinder in kader van het Vlaamse soortbeschermingsplan (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Op 19 december 2016 werd het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de heivlinder (Hipparchia semele) vastgesteld. Dit programma wil bijdragen aan de gunstige staat van instandhouding van deze soort in Vlaanderen. Ook wil het een regionaal gunstige staat van instandhouding bereiken voor vijf Europees te beschermen habitats (heiden en landduinen: 2310, 2330, 4030 en 5130; kustduinen: 2130*), waarvoor de heivlinder staat aangemeld als habitattypische soort.

De in het SBP belangrijkste opgenomen maatregelen bestaan uit: het behoud en uitbreiden van de oppervlakte leefgebied, het aanpassen van het beheer om de kwaliteit van het leefgebied te verhogen, het inrichten van kolonisatiegebieden, het veiligstellen van stapstenen, het doorlichten van beheerplannen met het oog op de impact van klimaatverandering op de soort en zijn leefgebied en de aanpassing van openstellingsplannen voor relevante gebieden. Daarnaast wordt er ingezet op onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.

Eén van de acties in het SBP is de haalbaarheid van translocatie te onderzoeken. Dit kan niet los gezien worden van de studie naar de populatiegenetica. Het ANB wenst deze actie uit te voeren en verder te concretiseren door middel van genetisch onderzoek en de opmaak van een translocatieplan voor heivlinder in Vlaanderen.
Tijdens de terreinbezoeken wordt de lokale beheerder betrokken bij de bemonstering en wordt samen de huidige habitatkwaliteit en evolutie ervan in de leefgebieden vastgesteld, waaruit aanbevelingen voor een beheer op maat volgen. Ondertussen wordt door het ANB en partners verder werk gemaakt van beter en meer habitat voor de soort.

Voortvloeiend uit de onderzoeksresultaten wordt een translocatieplan met aanbevelingen opgemaakt voor heivlinder in Vlaanderen en afgetoetst aan het SBP. Vervolgens worden de gewenste translocaties uitgevoerd op het terrein en nauw genetisch gemonitord, van waaruit de nodige ervaring en knowhow wordt opgebouwd voor andere initiatieven en soorten in de toekomst.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/2028/02/22

Data Management vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur