Kwaliteitscontrole monitoringsmethodiek soortbeschermingsprogramma bever (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor Europese bever (Castor fiber) is in voege getreden in 2014 en loopt tot 2019. Binnen dit SBP is een monitoringsprogramma opgenomen, waarbij de evolutie van de verspreiding en de populatiegrootte van de bever opgevolgd moet worden en waarbij het aantal territoria als proxy voor populatiegrootte wordt gebruikt. In 2018 volgt de eindevaluatie van het programma, op basis waarvan de afweging wordt gemaakt of een verlenging van het programma aangewezen is.

De inschatting van deze populatiegrootte dient te gebeuren binnen een aanvaardbare foutenmarge omdat deze parameter ook gebruikt wordt om te bepalen of de soort zich in een gunstige staat van instandhouding bevindt. Van zodra de soort zich in een gunstige staat van instandhouding bevindt, kan populatiecontrole uitgevoerd worden. Gelet op de maatschappelijke gevoeligheid van deze maatregel dient er extra aandacht besteed te worden aan de correctheid van deze monitoring.

Om de zes jaar wordt aan Europa gerapporteerd over de lokale staat van instandhouding van de soorten die beschermd zijn onder de Natura 2000 habitatrichtlijn (voor Europese bever onder bijlage 2 en bijlage 4). De volgende rapportage beslaat de periode 2013-2018. De rapportage zelf zal gebeuren in 2019 maar de data-analyse gebeurt door het INBO in 2018.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1730/06/19

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer
  • Water

Thematische lijst

  • Soortenbeschermingsplan
  • Zoogdieren