Onderzoek en kennisdeling over bosuitbreiding in Vlaanderen (werkgroep & task force)

Projectdetails

Samenvatting

Dit project geeft invulling aan het regeerakkoord (2019-2024) en de beleidsnota Omgeving, die de ambitie uitspreken om 10.000 ha bijkomend bos te realiseren tegen 2030, waarvan 4.000 ha tegen het einde van de legislatuur. Deze ambitie wordt vormgegeven door een werkgroep, waarin ANB, VLM, INBO en het departement Omgeving vertegenwoordigd zijn. De eindredactie gebeurt door een task force met daarin het kabinet Omgeving en de leidend ambtenaren van dezelfde entiteiten.

De rol van INBO bestaat uit kwaliteitsbewaking en wetenschappelijke ondersteuning op diverse niveaus: ‘best practice’ van bosuitbreiding in functie van uiteenlopende doelen (ecologische, recreatieve, ...), lijsten van aanbevolen herkomsten aanleveren, ontwikkelen van meet- en telsystemen, ...

Het project heeft meerdere doelstellingen:
1/ Werkgroep bebossingsprogramma: uitwerking en verfijning van het plan van aanpak om de doelstelling voor 10.000/4.000 ha bijkomend bos te realiseren.
2/ Kennisintegratie van Vlaamse en internationale gegevens en literatuur voor de specifieke advisering over doelstelling 1/,en een overzichtsrapportage voor beleidsmakers en beheerders van de kennis die in Vlaanderen aanwezig is rond het thema.
3/ Onderzoek over technische aspecten van bebossing van landbouwgronden, en processen die optreden na bebossing. Dit onderzoek gebeurt in een selectie van locaties die als voorbeeldsites dienst doen.
4/ een globale analyse van koolstofvoorraad en koolstoffluxen (boven- en ondergronds) in de bosomgeving
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

  • Beleid

Thematische Lijst 2020

  • Bos