Onderzoek naar de effecten van pesticidengebruik op mezen

Projectdetails

Samenvatting

Vogels worden vaak als indicator gebruikt voor een biodiversiteit die wereldwijd onder druk staat. Voor de Verenigde Staten werd becijferd dat de avifauna er sinds 1970 met 29% op achteruit ging. Daarbij valt vooral de achteruitgang in weide- en akkervogels op, een trend die ook voor Europa en Vlaanderen goed is gedocumenteerd. Als mogelijke oorzaken wordt verwezen naar de intensivering en schaalvergroting van de landbouw, samen met het gebruik van monoculturen en pesticiden. Een recente screening op mezenjongen in Vlaanderen toonde aan dat de blootstelling aan pesticiden inderdaad aanzienlijk kan zijn.

Binnen dit project zal de geografische spreiding van deze blootstelling in Vlaanderen worden onderzocht via staalnames bij kool- en pimpelmezen. Beide soorten komen algemeen en gebiedsdekkend voor in Vlaanderen en zijn, door hun voorkeur voor nestkasten, makkelijk te bestuderen. Er zullen zowel staalnames gebeuren in stedelijk, landelijk en natuurgebied, als in gebieden met intensieve landbouw. Dit maak het ook mogelijk de blootstelling van beide mezensoorten als model voor andere vogelsoorten te gebruiken. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden bekeken om ook de rechtstreekse effecten van bepaalde pesticiden op de lichaamsconditie van mezen en de ecotoxicologische effecten op populatieniveau te onderzoeken.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Broedvogels