Herziening maatlat voor ongewervelde bodemdieren in de Vlaamse zoete en zwak brakke getijgebonden waterlichamen

Projectdetails

Samenvatting

De Europese Kaderrichtlijn Water (afgekort KRW - Richtlijn 2000/60/EG), verscheen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en trad in werking op 22/12/2000. De inzet van de KRW is een goede ecologische en chemische toestand in alle Europese grond- en oppervlaktewateren.

De doelstelling van deze opdracht is om een betere maatlat voor de bodemdiergemeenschappen van de Vlaamse zoete en zwak brakke getijgebonden waterlichamen te ontwikkelen en toe te passen voor de volgende KRW rapportage in het voorjaar van 2024.

De ecologische toestand van oppervlaktewateren wordt bepaald via monitoringprogramma’s en beoordelingssystemen of maatlatten, uitgewerkt voor gespecificeerde biologische kwaliteitselementen. De beoordeling van ongewervelde bodemdiergemeenschappen in zoetwatergetijdengebieden was en is moeilijk omdat het macrobenthos in de Zeeschelde sterk verarmd was en de referentietoestand ongekend. Voorlopig gebruiken we voor deze beoordeling IOBS (l'indice oligochètes de bioindication des sédiments; AFNOR, 2002). Deze parameter is gebaseerd op de samenstelling van de oligochaetengemeenschappen (ringwormen) maar we moeten de beoordeling op basis van deze methode kritisch blijven evalueren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum15/05/2331/05/24

Thematische Lijst 2020

  • Water

Vrije trefwoorden

  • macrobenthos
  • Estuaria
  • KRW
  • beoordeling