Opmaak risico- en preventiekaart bever (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Momenteel werkt het ANB aan de opmaak van een tweede soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de Europese bever (Castor fiber). Uit de lopende evaluatie van het eerste SBP blijkt dat de bever tegen het einde van de voorziene looptijd van 5 jaar bijna de gunstige staat van instandhouding in Vlaanderen bereikt heeft. Het groeiende aantal bevers zorgt echter ook voor een toename van het aantal schadegevallen en een vermindering van het draagvlak voor de soort. Zo ontstond een spanningsveld met de waterveiligheid (onder meer door graverij in oevers en waterkeringen die kans geven op overstromingen), met de realisatie van andere natuur- of instandhoudingsdoelen en de doelen van de Kaderrichtlijn Water, en met de landbouw (door water- en vraatschade aan gewassen). Waar de soort door de wetgeving strikt beschermd is, ontstaat vanuit de schadeproblematiek een vraag tot bestrijding.
Vanuit deze evaluatie acht het ANB de opmaak van een nieuw en bijgesteld SBP nodig, met opnieuw een dubbel doel:
- Het finaal bereiken en behouden van de gunstige staat van instandhouding van deze Europees te beschermen soort, door het beschrijven van instandhoudingsmaatregelen;
- Een omgang met en maatregelen bieden voor de mogelijke schade die de soort veroorzaakt en zo de spanningen met andere beleidsdoelen en maatschappelijke activiteiten tot een minimum te beperken.

Gezien de complexiteit en gevoeligheid van de problematiek vraagt het ANB aan het INBO om objectief en wetenschappelijk onderbouwd het risico op schade en mogelijke preventie van schade in kaart te brengen.
De gevraagde wetenschappelijke adviezen zijn erop gericht deze informatie zodanig te vertalen dat deze toegepast kan worden in het SBP.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/201/02/21

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer