Uitvoering van monsternemingen en analysen in het kader van het meetnet biota van het Vlaamse Gewest (Veldstudie Biotanormen III) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De verplichte rapportage voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRLW) en haar dochterrichtlijnen omvat een fysicochemisch, een biologisch (ecologische kwaliteit) en een chemisch luik. Het chemisch luik wordt voornamelijk bepaald door de milieukwaliteitsnormen (MKN) zoals opgenomen in de recente dochterrichtlijn 2013/39/EG. Deze MKN voor prioritaire en prioritaire gevaarlijke stoffen gelden meestal voor de waterkolom als te onderzoeken matrix. Bepaalde stoffen zijn echter door hun hydrofobe eigenschappen slecht meetbaar in water en zullen eerder binden aan de waterbodem of zich opstapelen in organismen. Voor deze polluenten is het noodzakelijk om de concentraties te gaan meten in weefsel in plaats van water.
Het doel van deze studie is het voldoen aan de monitoringverplichtingen van de Kaderrichtlijn Water, in het bijzonder de dochterrichtlijn gevaarlijke stoffen. Dit project beoogt de bemonstering van vis (en invertebraten), en de analyse van een aantal welbepaalde stoffen. Universiteit Antwerpen heeft aan INBO gevraagd hierin in onderaanneming mee te werken, waarbij INBO zou instaan voor de visbemonstering.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1531/12/24

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • vis
  • meetnet
  • invertebraten
  • polluenten
  • KRW
  • monitoring

Thematische Lijst 2020

  • Water