Wetenschappelijke Opvolging van Natuurontwikkeling in de gebieden van het geactualiseerde Sigmaplan (ANB)

Projectdetails

Samenvatting

Het geactualiseerd Sigmaplan moet de vallei van de Zeeschelde en haar zijrivieren beschermen tegen overstromingen en de natuurwaarden in de vallei verhogen. Naast het herstel van het estuarium wordt in de valleien ook niet-estuarien wetland-habitat hersteld. Het betreft habitattypes van open moeras, grasland en rivierbegeleidend bos. Deze moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde (IHD Schelde-estuarium), de Natura2000-gebiedsdoelen (S-IHD), en voor een aantal vogelsoorten ook aan de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD).
Het INBO volgt de natuurwaarden (abiotiek, vegetatie, vogels, vissen) in de natuurontwikkelings-gebieden op om hun bijdrage aan de staat van instandhouding van habitats en soorten in Vlaanderen te bepalen en om de inrichting en het beheer van de natuurinrichtingsprojecten te optimaliseren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/30

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Schelde
  • Soorten en biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • Schelde
  • Sigmaplan