Soortbeschermingsprogramma Vliegend hert (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit project heeft tot doel het opmaken van een ontwerp soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor vliegend hert conform de bepalingen van het Soortenbesluit. De algemene doelstelling van een SBP beoogt het duurzaam voortbestaan van de betrokken soort in Vlaanderen. Met dit duurzaam voortbestaan wordt invulling geven aan de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) voor deze soort. Een groot aandeel van de populaties die opgenomen zijn in de G-IHD voor vliegend hert zijn echter reeds verdwenen waardoor actualisatie van de G-IHD wenselijk lijkt. Met het ontwerp-SBP voor vliegend hert beogen we daarom het beschrijven van een maatregelenpakket om de nog bestaande populaties veilig te stellen en uit te breiden en hiermee een eerste stap te plannen voor het duurzaam voortbestaan van deze soort op lange termijn. Er zal echter ook na de implementatie van dit eerste SBP verder gewerkt moeten worden aan het herstel van deze soort vooraleer er van een duurzaam voortbestaan kan gesproken worden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1929/05/20

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos