T0-bepaling Living Lab Hedwige-Prosperpolder (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De Prosperpolder en Hedwigepolder (NL) langs de Schelde ter hoogte van de Belgische-Nederlandse grens (Linkeroever) worden ontpolderd. Hiervoor wordt de waterkerende dijk landinwaarts verschoven. De huidige dijk heeft hierdoor niet langer een waterkerende functie en wordt zelfs deels weggegraven.
In afwachting van de ontpoldering leent de dijk zich ertoe om verschillende in situ-proeven uit te voeren op deze dijk. Zo zijn er plannen om bres-, overloop- en golfoverslagproeven uit te voeren, tot zelfs calamiteitenoefeningen en dit door verschillende Belgische en Nederlandse onderzoeksinstellingen.
Het INBO zal een toestandsbeschrijving (T0) opmaken van de huidige dijk. Concreet betreft dit:
• het maken van een vegetatiekaart van de landzijde van de dijk met karteringseenheden door het INBO ontwikkeld (Vandevoorde et al. 2019). Het traject meet 2000 m.
• detailopnames maken van 16 sites die geselecteerd zullen worden om proeven te doen. Deze opnames omvatten het maken van vegetatieopnames, bepalen van de holheid/bedekking, bepalen van de worteldensiteit op basis van de handmethode en het meten van de biomassa. Van elke site wordt bovendien een bodemstaal geanalyseerd.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum2/05/192/08/21

Thematische lijst

  • Schelde

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water