Populatiedynamiek van de patrijs in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

De populatie van de patrijs is de laatste decennia in Europa sterk achteruit gegaan. Daar waar een afname van de kuikenoverleving en van geschikt broedhabitat aan de basis lagen van de initiële achteruitgang, kunnen recenter verschillende andere factoren bijdragen aan de verdere achteruitgang van de soort. Ook overbejaging vormt een reële bedreiging, waarbij het risico groter is in gebieden met een lage populatiedensiteit, waaronder Vlaanderen.

Dit project heeft een looptijd van vier jaar en beoogt de modellering van de populatiedynamiek van patrijs, gebaseerd op populatiekarakteristieken uit Vlaanderen. Het ontbreken van deze Vlaamse parameters, met name kuikenoverleving, overleving van broedende hennen en winteroverleving, vormt nog steeds een belangrijke kennislacune. Het bepalen hiervan is enkel mogelijk via zenderonderzoek. Een belangrijk luik van dit project omvat het uitvoeren van veldwerk voor het opvolgen van gezenderde patrijzen.

Het andere luik van dit project omvat populatiemodellering om de impact van de verschillende factoren die de populatiedynamiek beïnvloeden in het Vlaamse landschap te evalueren. Op die manier is een doelgerichte en optimale inzet van beheermaatregelen mogelijk. Het zenderonderzoek moet daarnaast toelaten om de effectiviteit van geïmplementeerde beheermaatregelen te helpen evalueren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • fauna
  • beheer
  • avifauna

Thematische lijst

  • Akkervogels