Monitoring, typologie, standplaatsvereisten en beheer van berm- en dijkvegetaties

Projectdetails

Samenvatting

Bermen en dijken zijn kleine landschapselementen met een onschatbare ecologische waarde. Ze kunnen immers fungeren als leefgebied, stapsteen, verbindingsweg, uitwijkplaats of maken deel uit van het biotoop voor een soort. Bovendien kunnen bermen bijdragen aan ecologische processen, zoals plaagbestrijding of bestuiving. Bermen hebben hierdoor belang als onderdeel van de groene infrastructuur. Naast het ecologisch belang hebben bermen en dijken langs waterlopen een civieltechnische waarde door de waterkerende functie die ze vervullen.
Dit project omvat verschillende aspecten van advisering, opvolging en onderzoek rond vegetaties van bermen en dijken langs waterlopen onder beheer van De Vlaamse Waterweg nv (voor 2018: W&Z) in het Schelde- en IJzerbekken. Via de opmaak van bermbeheerplannen worden ecologische doelen vastgelegd en worden beheeradviezen geformuleerd. De evolutie van bermvegetaties in de tijd wordt nagegaan via ecologische opvolging. Onderzoek laat kennisopbouw toe rond standplaatscondities en erosiebestendigheid van verschillende bermvegetaties en rond het effect van verschillende beheervormen op de soortensamenstelling, de hoeveelheid biomassa en enkele fenologische of structurele aspecten van bermvegetaties.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/24

Vrije trefwoorden

 • beheerplan
 • bermbeheer
 • standplaatsonderzoek
 • vegetatie
 • berm

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Bodem & lucht

Thematische lijst

 • Schelde
 • Beheer
 • Overstromingsgebieden
 • Zoet-Zout overgangen
 • Fauna
 • IJzer
 • Stromende wateren